แบบสำรวจสัญญาณการใช้งานอินเตอร์เน็ต โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563
กรุณาระบุ รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจสัญญาณอินเตอร์เน็ต
1. ระบบแสดงหน้าเข้าสู่ระบบการตอบแบบสำรวจ
- ชื่อผู้เข้าใช้งาน {รหัสโรงเรียน 10 หลัก}
- รหัสผ่าน {รหัสโรงเรียน 10 หลัก}
2. จัดทำแบบสำรวจสัญญาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้เรียบร้อย
© สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน